Ogólne warunki zamówień

§ 1 Przedmiot ogólnych warunków zakupów

 

Przedmiotem ogólnych warunków zakupów jest ustalenie warunków współpracy dla wszystkich umów i zamówień pomiędzy firmą RAVEN PATORA sp.j. (zwaną dalej firmą Raven) ze zleceniodawcami.

 

Ogólne warunki zakupów obowiązują w momencie zawarcia umowy. Ogólne warunki zakupów obowiązują również w przypadku przyszłych wspólnych stosunków handlowych, nawet jeśli nie zostaną one wyraźnie uzgodnione ponownie.

 

W przypadku kiedy zleceniodawca stosuje własne „Ogólne warunki zakupów“, które różnią się od ogólnych warunków zakupów firmy Raven, zastosowanie mają wyłącznie ogólne warunki zakupów firmy Raven.

 

§ 2 Zawarcie umowy

 

1. Wszelkie oferty firmy Raven są niewiążące i niezobowiązujące.

2. Oferty stają się zobowiązujące poprzez dostawę albo potwierdzenie zamówienia.

3. Ustne, telefoniczne albo telegraficzne umowy są wiążące tylko wtedy gdy są następnie potwierdzone na piśmie.

4. Komunikacja

a) Jeśli strony porozumiewają się za pomocą poczty elektronicznej uznają zgodnie nieograniczoną ważność złożonych w ten sposób oświadczeń woli zgodnie z poniższymi postanowieniami.

b) Wszystkie wiadomości powinny być wymieniane w języku polski, angielskim lub niemieckim. Każdy e-mail powinien posiadać niezbędne informacje pozwalające na identyfikację osoby, z którą ma miejsce kontakt takie jak imię i nazwisko, nazwa adresu e-mail, godzina wiadomości.

5. Przygotowanie próbnych wzorów jest obciążone kosztami, chyba że strony ustalą inaczej.

 

§ 3 Płatności

 

1. Ceny w ofertach firmy Raven w przypadku gotowych produktów nie zawierają kosztów pakowania. Ceny w przypadku produktów sygnowanych marką Raven zawierają koszty pakowania. W propozycjach cenowych nie jest zawarty podatek VAT. Podatek VAT zostanie naliczony w dniu wystawienia faktury w ustawowej wysokości oraz oznaczony w osobnej pozycji na fakturze. Firma Raven ma prawo naliczenia wyższych kosztów podatku VAT w przypadku zmiany przepisów w trakcie realizacji zamówienia.

2. W przypadku pierwszego zamówienia zleceniodawca zobowiązany jest do złożenia dyspozycji automatycznego polecenia zapłaty na rzecz firmy Raven, przedpłaty lub zapłaty gotówką chyba, że strony ustalą inaczej.

3. Zleceniodawca popada automatycznie w zwłokę w przypadku gdy płatność nie nastąpi w czasie ustalonego terminu płatności.

 

§ 4 Terminy dostaw

 

1. Terminy dostaw, które nie zostały wyraźnie uzgodnione za wiążące, mają character niewiążący. Podany przez nas czas dostawy rozpoczyna się dopiero w momencie ustalenia wszystkich kwestii technicznych jak również ostatecznej akceptacji wzoru przez klienta. Analogicznie klient zobowiązany jest do wypełniania swoich obowiązków prawidłowo i na czas.

2. Działania siły wyższej takie jak strajki, awarie, zwłoki w dostawie poddostawców mogą spowodować wydłużenie czasu dostawy. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających nam dostawę, jesteśmy zwolnieni z obowiązku dokonania dostawy.

3. Roszczenia o odszkodowanie lub rozwiązanie umowy z powodu opóźnionej dostawy albo niewykonania umowy mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy opóźniona dostawa lub niewykowanie umowy wynika ze strony firmy Raven, pod warunkiem, że zleceniodawca przedstawi wyraźnie na piśmie informację o wiążącym terminie dostawy.

4. Zapewniamy dostawę towarów za pomocą firmy kurierskiej lub własnego kuriera. Istnieje również możliwość odbioru towarów na miejscu w siedzibie firmy Raven.

5. Wraz z wydaniem towaru firmie dostarczającej albo bezpośrednio zleceniobiorcy, firma Raven spełniła wszystkie swoje obowiązki wynikające ze świadczenia usługi i ryzyko dostawy przechodzi na klienta.

6. Dla każdego zamówienia naliczane są koszty przesyłki oraz pakowania chyba, że postanowiono inaczej.

 

§ 5 Zastrzeżenie wydania towaru

 

Towar pozostaje do momentu zapłaty ceny zakupu przez klienta oraz spełnienia wszelkich innych roszczeń wynikających z umowy własnością firmy Raven.

 

§ 6 Prawo zwrotu

 

Towary, które zostały specjalnie na zamówienia klienta ohaftowane, odrukowane lub uszyte nie podlegają zwrotowi.

 

§ 7 Gwarancja

 

1. Gwarancja na towary świadczona jest na podstawie ogólnych przepisów prawnych z zastrzeżeniem poniższych reguł.

2. Firma Raven nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odchylenie od jakości, wymiarów, koloru, wyposażenia lub wzorów dostarczonych przez nas towarów od naszych opisów i próbnych egzemplarzy.

3. Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych towarów, szczególnie wtedy kiedy zauważalne są oczywiste braki spowodowane dostawą, brakiem rzeczy, mylną dostawą i niezgodnościami ilościowymi. W przypadku stwierdzenia oczywistych braków, klient powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić firmę Raven. W przypadku niepoinformowania firmy Raven o tym fakcie, ewentualne roszczenia z powodu błędów nie będą mogły być uwzględnione.

4. Firma Raven nie odpowiada za żadne błędy spowodowane przez zleceniodawcę, w szczególności za wady spowodoane niewłaściwym użytkowaniem tekstyliów szczególnie niezgodnym z wszytą w odzież etykietą dotyczącą pielęgnacji odzieży.

5. W przypadku stwierdzenia wadliwości towarów firma Raven zastrzega sobie prawo wyboru do wymiany rzeczy na nową lub do jej naprawienia. W przypadku braku możliwości naprawienia wadliwej rzeczy albo występowania wady w dalszym ciągu zleceniodawca ma prawo zwrotu towaru w wysokości ustalonej ceny zakupu lub do redukcji ceny zakupu.

 

§ 8 Odpowiedzialność

 

1. Raven ponosi pełną odpowiedzialność za zamiary i rażącą niedbałość swoich pracowników, przedstawicieli prawnych oraz kadry kierowniczej.

2. W przypadku dostarczonych albo pozostawionych do dyspozycji towarów do haftu lub druku zdobienie następuje na ryzyko klienta. Ryzyko odpowiedzialności wynikające z odciśnięcia tamborków, dziur w odzieży z powodu złamania igły albo przesunięcia haftu z powodu awarii maszyny nie będzie brane pod uwagę.

 

§ 9 Wzory hafciarskie

 

Pliki wzorów hafciarskich, które powstają na życzenie zleceniodawcy, są wartością niematerialną i dziełem stworzonym poprzez przekształcenie logotypu w ściegi i z tego powodu nie mogą być przekazywane na zewnątrz. Dodatkowe koszty, które ponosi zleceniodawca zostaną osobno doliczone do faktury. Zleceniodawca nie ma praw do rządzania wydania plików wzorów hafciarskich. Te pozostają wyłącznie do dalszej dyspozycji w firmie Raven, chyba, że strony ustalą inne warunki.

 

§ 10 Ochrona danych

 

Firma Raven zbiera dane od zleceniodawcy tylko w takim zakresie jaki niezbędny jest do realizacji zlecenia oraz umowy. Zobowiązujemy się chronić tych danych przed dostępem osób trzecich dostępnymi technicznymi i mechanicznymi oraz nie przekazywać tych danych osobom trzecim.

 

§ 11 Prawo autorskie

 

Zleceniodawca ponosi pełne ryzyko związane z możliwością użytkowania dostarczonego nam logotypu niezbędnego do realizacji zlecenia. Zleceniodawca zapewnia, że ma pełne prawa do dysponowania dostarczonymi motywami, które firma Raven wykrozystaa do wykoania indywidualnego zlecenia zleceniobiorcy. Zleceniodawca zwalnia firmę Raven z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia strony trzeciej w związku z wykorzystaniem, użyciem, upublicznieniem albo rozpowszechnieniem przekazanego motywu. W przypadku wysunięcia żądań strony trzeciej zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów prawnych oraz naprawy szkód wynikłych z powodu konfliktu ze stroną trzecią.

Świat Haftu - Haftowanie